Miljöpolicy för våra arbeten

Väg och Byggnadsgrus på Gotland AB ska verka för att förebygga föroreningar och begränsa påverkan på natur och miljö så långt det är möjligt.

Vårt grundkrav är att relevanta lagkrav uppfylls och efterlevs. I det praktiska miljöarbetet skall samtliga medarbetare och anlitade underentreprenörer vara delaktiga och ansvariga för att miljöpolicyn efterlevs och beaktas.

Företagets kunskaper om miljöaspekter i samband med olika mark- och anläggningsarbeten skall delges kunden i samband med val av material och utförande.

Miljöansvarig för Väg & Byggnadsgrus AB är:

Stefan Lindby
Tel: 0498 – 48 46 76
Fax: 0498 – 48 44 09